Doll Bitsy Bow Pima 1-piece

Eyelet & Ivy

$ 16.99

Doll Candy Cane Pima 1-piece

Eyelet & Ivy

$ 16.99

Doll Dress in Light Blue Rosebud

Eyelet & Ivy

$ 16.99

Doll Ella Dress in Garden Floral

Eyelet & Ivy

$ 16.99

Doll Pima Dress in Meadow Floral

Eyelet & Ivy

$ 16.99

Doll White Knit 1-piece

Eyelet & Ivy

$ 16.99